ჯო ენის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი

ᲯᲝ ᲔᲜᲘᲡ ᲡᲐᲣᲜᲘᲕᲔᲠᲡᲘᲢᲔᲢᲝ ᲰᲝᲡᲞᲘᲢᲐᲚᲘ 1996 ᲬᲚᲘᲡ 16 ᲡᲔᲥᲢᲔᲛᲑᲔᲠᲡ ᲓᲐᲤᲣᲫᲜᲓᲐ ᲠᲝᲒᲝᲠᲪ ᲑᲐᲕᲨᲕᲗᲐ ᲙᲐᲠᲓᲘᲝᲚᲝᲒᲘᲘᲡ ᲓᲐ ᲒᲣᲚᲘᲡ ᲗᲐᲜᲓᲐᲧᲝᲚᲘᲚᲘ ᲛᲐᲜᲙᲔᲑᲘᲡ ᲡᲐᲓᲘᲐᲒᲜᲝᲡᲢᲘᲙᲝ ᲓᲐ ᲡᲐᲛᲙᲣᲠᲜᲐᲚᲝ ᲓᲐᲬᲔᲡᲔᲑᲣᲚᲔᲑᲐ; ᲯᲝ ᲔᲜᲘᲡ ᲡᲐᲛᲔᲓᲘᲪᲘᲜᲝ ᲪᲔᲜᲢᲠᲘᲡ ᲓᲐᲛᲡᲐᲮᲣᲠᲔᲑᲘᲗ ᲥᲕᲔᲧᲐᲜᲐᲨᲘ ᲨᲔᲛᲪᲘᲠᲓᲐ ᲐᲮᲐᲚᲨᲝᲑᲘᲚᲗᲐ ᲓᲐ ᲑᲐᲕᲨᲕᲗᲐ ᲡᲘᲙᲕᲓᲘᲚᲘᲐᲜᲝᲑᲐ ᲓᲐ ᲐᲕᲐᲓᲝᲑᲘᲡ ᲛᲐᲩᲕᲔᲜᲔᲑᲔᲚᲘ. ᲐᲡᲔᲕᲔ, ᲨᲔᲘᲥᲛᲜᲐ ᲑᲐᲕᲨᲕᲗᲐ ᲒᲣᲚᲘᲡ ᲓᲐᲐᲕᲐᲓᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐ ᲛᲐᲡᲗᲐᲜ ᲐᲡᲝᲪᲘᲠᲔᲑᲣᲚᲘ ᲞᲠᲝᲑᲚᲔᲛᲔᲑᲘᲡ ᲐᲓᲠᲔᲣᲚᲘ ᲓᲘᲐᲒᲜᲝᲡᲢᲘᲙᲘᲡ, ᲛᲙᲣᲠᲜᲐᲚᲝᲑᲘᲡ ᲓᲐ ᲛᲔᲗᲕᲐᲚᲧᲣᲠᲔᲝᲑᲘᲡ ᲗᲐᲜᲐᲛᲔᲓᲠᲝᲕᲔ ᲘᲜᲤᲠᲐᲡᲢᲠᲣᲥᲢᲣᲠᲐ; 2022 ᲬᲚᲘᲓᲐᲜ ᲯᲝ ᲔᲜᲘᲡ ᲡᲐᲛᲔᲓᲘᲪᲘᲜᲝ ᲪᲔᲜᲢᲠᲘ ᲔᲕᲠᲝᲞᲘᲡ ᲣᲜᲘᲕᲔᲠᲡᲘᲢᲔᲢᲘᲡ ᲛᲛᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲑᲐᲨᲘ ᲒᲐᲓᲐᲕᲘᲓᲐ ᲓᲐ ᲤᲣᲜᲥᲪᲘᲝᲜᲘᲠᲔᲑᲡ ᲠᲝᲒᲝᲠᲪ ᲯᲝ ᲔᲜᲘᲡ ᲡᲐᲣᲜᲘᲕᲔᲠᲡᲘᲢᲔᲢᲝ ᲰᲝᲡᲞᲘᲢᲐᲚᲘ;ᲯᲝ ᲔᲜᲘᲡ ᲡᲐᲣᲜᲘᲕᲔᲠᲡᲘᲢᲔᲢᲝ ᲰᲝᲡᲞᲘᲢᲐᲚᲘ ᲒᲐᲛᲝᲘᲠᲩᲔᲕᲐ ᲞᲐᲪᲘᲔᲜᲢᲖᲔ ᲛᲝᲠᲒᲔᲑᲣᲚᲘ ᲡᲔᲠᲕᲘᲡᲔᲑᲘᲗ, ᲐᲛᲟᲐᲛᲐᲓ ᲰᲝᲡᲞᲘᲢᲐᲚᲘ ᲛᲠᲐᲕᲐᲚᲞᲠᲝᲤᲘᲚᲣᲠᲘᲐ, ᲗᲣᲛᲪᲐ, ᲛᲘᲡ ᲔᲠᲗ-ᲔᲠᲗ ᲫᲘᲠᲘᲗᲐᲓ ᲛᲘᲛᲐᲠᲗᲣᲚᲔᲑᲐᲓ ᲠᲩᲔᲑᲐ ᲑᲐᲕᲨᲕᲗᲐ ᲓᲐ ᲛᲝᲖᲠᲓᲘᲚᲗᲐ ᲙᲐᲠᲓᲘᲝᲚᲝᲒᲘᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲙᲐᲠᲓᲘᲝᲥᲘᲠᲣᲠᲒᲘᲘᲡ ᲡᲠᲣᲚᲘ ᲡᲞᲔᲥᲢᲠᲘ. ᲰᲝᲡᲞᲘᲢᲐᲚᲨᲘ ᲛᲣᲓᲛᲘᲕᲐᲓ ᲘᲜᲔᲠᲒᲔᲑᲐ ᲛᲙᲣᲠᲜᲐᲚᲝᲑᲘᲡ ᲣᲐᲮᲚᲔᲡᲘ ᲛᲔᲗᲝᲓᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲢᲔᲥᲜᲝᲚᲝᲒᲘᲔᲑᲘ. ᲢᲐᲠᲓᲔᲑᲐ ᲜᲔᲑᲘᲡᲛᲘᲔᲠᲘ ᲢᲘᲞᲘᲡ ᲣᲠᲗᲣᲚᲔᲡᲘ ᲡᲐᲛᲔᲓᲘᲪᲘᲜᲝ ᲩᲐᲠᲔᲕᲔᲑᲘ; ᲓᲐᲐᲠᲡᲔᲑᲘᲡ ᲓᲦᲘᲓᲐᲜ ᲯᲝ ᲔᲜᲘᲡ ᲡᲐᲣᲜᲘᲕᲔᲠᲡᲘᲢᲔᲢᲝ ᲰᲝᲡᲞᲘᲢᲐᲚᲘ ᲐᲡᲝᲪᲘᲠᲓᲔᲑᲐ ᲛᲐᲦᲐᲚ ᲞᲠᲝᲤᲔᲡᲘᲝᲜᲐᲚᲘᲖᲛᲗᲐᲜ ᲓᲐ ᲡᲐᲣᲙᲔᲗᲔᲡᲝ ᲡᲐᲛᲔᲓᲘᲪᲘᲜᲝ ᲡᲔᲠᲕᲘᲡᲔᲑᲗᲐᲜ.

ᲯᲝ ᲔᲜᲘ ᲣᲙᲕᲔ ᲑᲠᲔᲜᲓᲘᲐ;